Main index: 211,943 Documents
BookBoxo.com - outstanding document search machine

UZGOJ ARONIJE PDF


Sponsored Download Options

UZGOJ ARONIJE PDF (Last release) 8322 dls @ 3333 kb/s
UZGOJ ARONIJE PDF (Fast Load) 1326 dls @ 7545 kb/s
UZGOJ ARONIJE PDF (Mirror #1) 2789 dls @ 11243 kb/s

Uvjeti
 • Size: 51 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Aug 19 08:39:01 2014
 • Total Pages: 1

nija od bilo kakve druge neda e koja je vlasnikasna la u ivotu i ovjekove tuge zbog razdvajanjaUsvajanjem ma i a sa rodovnikom imate uvid u roditeljsko stablo najvi e zbog zdravstvenih razlogagenetske bolesti zaraznih bolesti i eventualno ovisi od organizacije izlo benih uspjeha zbog uzgojnedozvoleMa i koji je u tipu pasmine bez rodovnika roditelji eventualno imaju rodovnik ne mo e se nazivatiodre

mainecoons.hr.../pdf/uvjeti.pdf
Programradasesvete
 • Size: 358 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Jul 12 20:19:07 2011
 • Total Pages: 1

Bartolid11 listopada - Zdravlje iz gljiva Predava Dr sc Ivan Jakopovid08 studeni - Gljive simbionti ari a Predava Mr Mladen Stri ak13 prosinca - Uzgoj gljiva Bukova a Predava Predrag Fi ter2 Stru ni izleti s predavanjem u umi14 svibnja - uma Kozja a kod erjavinca04 lipanja - 9 me unarodna gljivarijada u Novom Mjestu Ribnjak MokricaSveti Ivan Zelina10 rujna - Izlet u ume okolice Planine Gornje zav

hmgs.hr/zagorec/Dokumenti/program...radasesvete.pdf
Jagode 12 11 2007
 • Size: 87 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Apr 9 11:03:35 2010
 • Total Pages: 1

PRIOP ENJE ZA MEDIJE Otvoreni prvi plastenici uzgoja jagoda po ameri kom modeluBjelovar akovo 12 studenog 2007 Prva etiri plastenika jagoda koje se uzgajaju po ameri kommodelu sve ano su otvorena u Rovi u kraj Bjelovara i u akovu Plastenci su otvoreni u sklopuprojekta Operativni program JAGODA jednog od najve ih ovogodi njih razvojnih programanamijenjenih malim i srednjim poduzetnicima Operativni ...

hypo-alpe-adria.hr/home.nsf/r/Priopcenja_za_medije_2007..._12.11.2007.pdf
Lijeska
 • Size: 1379 KB
 • Author: none
 • Created: Fri Sep 4 13:16:53 2009
 • Total Pages: 4

jak svakodnevne prehrane Dosada nja istra ivanja pokazu-ju da jezgra lje njaka sadr i vi e spojeva koji imaju pozitivan u inak na zdravljeU odnosu na druge vo ne vrste specifi na je zbog cvatnje i opra ivanja Ima odvojene mu kei enske cvatove Mu ki cvatovi su u obliku resa a enski u obliku pupova na jednogodi njimmladicama Cvate vrlo rano od prosinca pa sve do o ujka U to vrijeme se obavi opra iva

agroklub.com/upload/dokume...nti/lijeska.pdf
Odluka O Naa Inu Dra 3/4 Anju Domaa Ih A 3/4 Ivotinja
 • Size: 93 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Feb 11 01:04:06 2014
 • Total Pages: 5

ne i izgubljene ivotinje ku niljubimci ije dr anje je regulirano posebnom odlukomlanak 2Dr anje doma ih ivotinja podrazumijeva njihov Uzgoj reprodukciju i boravaku gospodarskim sto arskim objektima te na poljoprivrednom i umskomzemlji tulanak 3Posjednik ivotinja iz lanka 1 ove Odluke u daljnjem tekstu posjednik jesvaka pravna i fizi ka osoba koja je kao vlasnik korisnik ili uvar izravnoodgovorna z

80.241.211.10/~vinodol/images/dokumenti/odluke/Odluka o... životinja.pdf
07 Aktivnosti Husima Od Osnutka 26062013
 • Size: 1284 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Jun 26 10:41:32 2013
 • Total Pages: 15

uzgojnih organizacija-4 upanijskasaveza i 12 samostalnih udrugaSjedi te Saveza je u Svetom Ivanu abno budu ida je po etak organiziranog uzgoja simentalskepasmine goveda u Hrvatskoj vezan uz ovo mjestood 1913 godine kada je osnovan Savezmarvogojskih udruga za Uzgoj simentalskepasmineOperativni uredi SavezaVrbovec i akovo- smje teni djelatnici Odjela zakoordinaciju suradnje s uzgojnim udru enjima -

hpa.hr/wp-content/uploads/2014/06/07_Aktivnosti_HUSIMa_...ka_26062013.pdf
Novosti 4 2014
 • Size: 392 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Apr 23 08:17:58 2014
 • Total Pages: 1

NOVOSTI br 11 u ponudi bikova travanjsimentalske Fleckvieh pasmine 2014Po tovani uzgajatelji lanovi Udruge i SavezaNove uzgojne vrijednosti bikova objavljene su 1 travnja 2014 Odbor za Uzgoj i preporuke bikovaHUSIM-a sastao se 11 travnja i donio nove preporuke uzgajateljima i osjemenjiva imaNovosti u ponudi bikovaNa listi vrhunskih bikova nema novih imena samo se velika etvorka malo prestrojila Na...

simentalac.com/cms/images/preporukebikova/travanj2014/n...osti_4_2014.pdf
Ross Tech Fpq Blkn
 • Size: 272 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Mar 31 16:28:28 2011
 • Total Pages: 16

TECH ROSS TECH FizikalnaKvaliteta Hrane2007ROSS TECH 07 45 Fizikalna kvaliteta hraneAviagen snabdijeva klijente s detaljnim specifikacijama o ciljanim rezultatima proizvodaPriru nikom o rukovanju upravljanju te specifikacijama prehrane kao bazom zauzgoj njihovih jata Uspje na proizvodnja jednodnevnih pili a i odraslih brojlera ovisitako er i o razumijevanju i usmjeravanju pa nje na detalje u svako...

en.aviagen.com/assets/Uploads/Ross-Te...ch-FPQ-Blkn.pdf
Direktiva O Gmo
 • Size: 98 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Oct 14 13:31:53 2014
 • Total Pages: 1

DIREKTIVA O GMO-u UGRO AVA SUVERENITET DR AVA LANICA U okviru rasprave na sjednici Odbora za okoli javno zdravlje i sigurnost hrane opodnesenom prijedlogu Vije a o izmjeni Direktive 2001 18 EZ o mogu nosti da dr avelanice ograni e ili zabrane Uzgoj geneti ki modificiranih organizama GMO-a MarijanaPetir se zauzela za pobolj anje postoje eg pravnog okvira EU kojim se mora osiguratipravo dr ava lanic...

hss-bpz.com/vijesti/pdf/DIRE...KTIVA O GMO.pdf
Zakon O Morskom Ribarstvu 2014
 • Size: 395 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Mar 19 15:17:10 2014
 • Total Pages: 14

Zakon o morskom ribarstvu Zakon o morskom ribarstvu 2014Zakon o morskom ribarstvu Rekreacijski ribolov 5lanak 27 5Oduzimanje povlastice za Uzgoj 8lanak 54 8pro i eni tekstIzdavanje dozvola za rekreacijski ribolov 5 Uzgoj temeljen na principu kori tenja ulovljenihNN 81 13 14 14 lanak 28 5 organizama 8Zajedni ke odredbe za sportski i rekreacijski lanak 55 8Sadr ajribolov 5 Znanstvena istra ivanja na...

submania.hr/docs/zakoni/Zakon o morskom ribarstvu 2014....arstvu 2014.pdf
Innosfera Solovyov2014
 • Size: 385 KB
 • Author: none
 • Created: Tue May 6 09:12:59 2014
 • Total Pages: 3

EJ g dY Uzgoj uBJHou ralac alrnedumced -ad-n11erno u I r o9ed rlNsJcoH -eds o rorrsffeed eltuwed s lliltIqill-Edor rsos c aranesoduHoufiund -lrfioaodl rartrsHHodxHIrt ouqlrole eus rcIaVowIree a ueu rertdo Qnr rlaonr o rdcolfrddn e rcemdltnedu oH qrrirg ldlolt lr lac s I II4freH Hnenrgo r rlrfieur rndltltou uour fenvrlEersJDafrtdco rr eltdoQ r eru xrsHVuaer o lsd J eeI il dusroucou -dlrlton dusrouc

elib.bsu.by/bitstream/123456789/95655/1/Innosfera_Solov...olovyov2014.pdf
Obrane0514
 • Size: 56 KB
 • Author: none
 • Created: Wed May 14 22:30:25 2014
 • Total Pages: 2

r nog rada1 Dr sc Mehmed Alijagi prof v k predsjednik2 Doc dr sc Marija Boban mentor3 Dr sc Vlatka Ru i vi i predava - lanVELEU ILI TE NIKOLA TESLA U GOSPI UStru ni studij Ekonomika poduzetni tvaGospi 13 05 2014OBRANA ZAVR NOG RADA odr ati e se u utorak 20 svibnja 2014 u 11 00 sati u Gospi uStudent-ice Klanac AnteIz kolegija Poduzetni ko planiranje i analizaNa temu Razvoj poljoprivrednog obrta za

velegs-nikolatesla.hr/obavijesti.../obrane0514.pdf
Trajna Zaa Tita Ig A Glas Istre 21 1 2009
 • Size: 63 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Mar 24 14:20:30 2009
 • Total Pages: 4

Trajna zaštita IG-a., Glas Istre, 21.1.2009 Glas Istre 28 sije anj 2009TO BI PROJEKT TRAJNE ZA TITE ISTARSKOG GOVEDA TREBAO DONIJETIONIMA KOJI U NJEMU SUDJELUJUOd njive do stola ali i do nov anikaMotivacija uzgajiva ima istarskog goveda da od skrbi za po tek nekoliko grla evoluiraju kve im uzgojnim brojkama mogu a je jedino krozekonomsko-financijske pokazateljePi e Davor I OVIPAZIN -Projekt trajn...

azrri.hr/fileadmin/Novinski_clanci/Trajna_zaštita_IG-a...__21.1.2009.pdf
Plan Gospodarenja Otpadom Opcine Lipovljani
 • Size: 2646 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Jan 9 09:50:57 2013
 • Total Pages: 129

2 Stanovni tvo 243 3 Zaposlenost 263 4 Nezaposlenost 273 5 Gospodarstvo 273 6 Poljoprivreda 293 6 1 umarstvo i ribnj arstvo 303 7 Komunalna infrastruktura 313 7 1 Cestovni promet 313 7 2 eljezni ki promet 313 7 3 Telekomunikacije 313 7 4 Elektroopskrba 323 7 5 Naftno gospodarstvo 323 7 6 Plinoopskrba 333 7 7 Vodoopskrba 332 7 8 Odvodnja 343 8 Prirodna obilje ja 353 9 Geolo ko pedolo ka obilje ja 3

dokumenti.azo.hr/Dokumenti/Plan_gospodarenja_otpadom_op..._Lipovljani.pdf
Internet Nsf&uid 2eef943af112f420c12574e80034cd13
 • Size: 4177 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Oct 20 10:34:47 2008
 • Total Pages: 32

Microsoft PowerPoint - 4-PaesantiBiH.ppt Provincia di FerraraUZGOJ KOLJKI Tapesdecussatus U DVIJELAGUNARNE ZONE19 20 juni 2008CiljEksperimentisanje s novim i boljim uzgajiva kimtehnikama u uzgoju koljki Tapes decussatusKarakteristike ambijentaOkvirno prikazivanje lokaliteta kroz prikupljanjeinformacija i dokumenataIzbor lokalitetaObilazak adekvatnih zona uAlbaniji kako bi seocijenili uslovi u koji...

provincia.ferrara.it/download/4-Paesanti_BiH.pdf?server...12574E80034CD13
Delatnosti
 • Size: 33 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Aug 7 11:26:05 2014
 • Total Pages: 2

bilja01 29 Gajenje ostalih vi egodi njih biljaka01 30 Gajenje sadnog materijala01 41 Uzgoj muznih krava01 42 Uzgoj drugih goveda i bivola01 43 Uzgoj konja i drugih kopitara01 44 Uzgoj kamila i lama01 45 Uzgoj ovaca i koza01 46 Uzgoj svinja01 47 Uzgoj ivine01 49 Uzgoj ostalih ivotinja01 50 Me ovita poljoprivredna proizvodnja01 61 Uslu ne delatnosti u gajenju useva i zasada01 62 Pomo ne delatnosti u

zaposljavanje.vrsac.com/download/aktivne_mere/republika.../delatnosti.pdf
71244
 • Size: 60 KB
 • Author: none
 • Created: Thu May 29 08:49:35 2014
 • Total Pages: 2

a osobaIme i prezime Naziv pravne osobeMjesto stanovanja Sjedi teUlica i ku ni brojBroj po te Po tanski uredOp ina upanijaTelefon Fax E-mailPodaci o p elinjim zajednicama i na inu p elarenja1 Konvencionalna proizvodnja 2 Ekolo ka proizvodnja 3 Uzgoj matica1 Hobi 2 Dopunsko zanimanje 3 Profesionalni p elarlan p elarske udruge iz JBUBroj p elinjih zajednica i tipovi ko nica -LR DB NukleusiA Ostale P

https://freedom.crolex.net/7/...71244/71244.pdf
Prav O Pticama 110 10
 • Size: 224 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Mar 19 12:13:22 2012
 • Total Pages: 9

e usokolarenju u daljnjem tekstu sokolarske ptice te na in i program polaganja sokolarskogispitaII LOV SA SOKOLARSKIM PTICAMAlanak 2Sa sokolarskim pticama mo e loviti osoba koja ima polo en lova ki i sokolarski ispit udaljnjem tekstu sokolarlanak 3Sokolar mora loviti u skladu s va e om lovnogospodarskom osnovom programom uzgojadivlja i i programom za tite divlja ilanak 41 Sokolar mo e tijekom itav

lovacki-savez-pgz.hr/upload/pdf/zakoni/Prav o pticama 1...cama 110 10.pdf
Sa2010 P0404
 • Size: 532 KB
 • Author: none
 • Created: Sat Feb 6 15:22:57 2010
 • Total Pages: 5

getativni rast i prinos lubenicaMal je imao zna ajniji utjecaj na rast i prinos od razine du i ne gnojidbe Ve i brojvrije a 25 dana nakon sadnje te du e vrije e 40 dana od sadnje zabilje ene su kod biljkagnojenih sa 180 kg N ha-1 u odnosu na biljke kod 60 kg N ha-1 Tako er ve i rani i ukupniprinos zabilje eni su kod 180 kg N ha-1 u usporedbi sa 60 kg N ha-1 Ispod crnog PE mal atlo se br e zagrijal

sa.agr.hr/pdf/2010/s...a2010_p0404.pdf
Serbianbroilermanagementmanual
 • Size: 4263 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Mar 1 11:34:19 2007
 • Total Pages: 55

Va ni elementi tehnologije brojlera Priru nik za Uzgoj brojleraROSSUvodOvaj priru nik Va ni elementi tehnologije brojlera je napisan kao dopunaPriru niku za Uzgoj brojlera Novembar 2002Dokument Va ni elementi tehnologije brojlera treba koristiti kao brzu iprakti nu referencu Svaki odeljak sadr i uputnice na odgovaraju e poglavlje uPriru niku za Uzgoj brojlera Tako e postoji i Baza podataka tehnolo...

en.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_D...ementManual.pdf
Sa2008 0104
 • Size: 42 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Feb 13 11:12:46 2008
 • Total Pages: 3

43rd Croatian and 3rd International Symposium on Agriculture Stru ni radORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Sanja BI KUPBiljno hranidbeni kapacitet tla za Uzgoj maslinana otoku Kor uliSanja BI KUPPetrokemija d d Tvornica gnojiva Aleja Vukovar 4 44320 Kutina Hrvatskae-mail sanja biskup petrokemija hrSa etakRadi boljeg sagledavanja biljno hranidbenih svojstava tala otoka Kor ule za Uzgoj maslineodabrano je 5 ...

sa.agr.hr/pdf/2008/...sa2008_0104.pdf
Bayer Brosurapoljedelstvo Hr
 • Size: 3491 KB
 • Author: none
 • Created: Thu Feb 16 11:54:02 2012
 • Total Pages: 24

a ice OsijekBuzet Karlovac Sisak Kutinaakovo VukovarRijekaPo ega VinkovciNovskaPore Bakar Slavonski BrodOgulin upanjaPazinLabinKrkVodnjanOto acPulaRenataDejanoviGospi 098 477 789Mali Lo injGra acZadarKnin Tihomir Aleksandar AvdulahBakovi Nestorovi Kuki387 63 299 345 387 65 238 739 387 61 200 587Dean Crno ija ibenikSinj Predstavnici tvrtke Bayer d o o za BiH tr i te098 419 229SplitSupetar MakarskaS

bayercropscience.com.hr/docs/Publikacije/Bayer_BrosuraP...edelstvo_HR.pdf
30072014 8210915164
 • Size: 190 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Jul 23 09:22:38 2014
 • Total Pages: 4

davci odnosno fizi ke osobe obrtnici i pravne osobe kojeimaju sjedi te na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocimaKorisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljede im uvjetimada imaju sjedi te na otocimada obavljaju djelatnost na otocimada radnici koje zapo ljavaju imaju prebivali te na otocimada radnici koje zapo ljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjesecibez

otocnisabor.hr/pdf/30072014..._8210915164.pdf
Izvjesce O Poslovanju Flora Vtc 2012
 • Size: 312 KB
 • Author: none
 • Created: Mon May 20 13:03:16 2013
 • Total Pages: 25

ebnom opremom- Uzgoj povr a cvije a ukrasnog bilja i rasada- Ostali gra evinski radovi spec izvo i oprema- Trgovina motornim vozilima- Odr avanje i popravak motornih vozila- Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila- Odr avanje i popravak motornih vozila- Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila- Trgovina na veliko cvije em i sadnicama- Ostala trgovina na veliko- Trgovina na malo os

flora-vtc.hr/wp-content/uploads/2011/05/izvjesce-o-posl...RA-VTC-2012.pdf
Selectparadajz2014
 • Size: 909 KB
 • Author: none
 • Created: Mon Dec 9 21:15:00 2013
 • Total Pages: 12

ma o proizvodnji paradajzaKao proizvo a i semena povr a mo emo potvrditivarijeteti da se Uzgoj sorti ne zavr ava stvaranjem novihMahitos RZ Attiya RZ Alamina RZ hibrida ili sa fizi kim postojanjem semena To je zbogknow-how preno enja stru nih znanja i iskustavao tehnologiji proizvodnje za sve varijetete a dobro5znanje o tome dovodi do uspeha Na novi motoseeds sharing semena deljenje znanja poka-zu

rz-agro.rs/selectP...aradajz2014.pdf
Dodjela Oznaka Buscina
 • Size: 108 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Apr 22 07:49:25 2009
 • Total Pages: 1

eba kim lokalima- AZRRI se ugovorom obavezao osigurati dovoljne koli inetog mesa promovirati sve objekte u svom sustavu iorganizirati vi i stupanj edukacije dok su ugostitelji du ni nuditi bo karina kvalitetno pripremati jela nanjegovoj bazi i svojim gostima garantirati porijeklo mesa Za osiguranje dovoljnih koli ina paralelno serazvijao i Uzgoj u ruralnim dijelovima Istre Potpisani su kooperantsk

azrri.hr/fileadmin/Novinski_clanci/Dodjela_oznaka_Busci...aka_Buscina.pdf
Program Foruma 2014
 • Size: 88 KB
 • Author: none
 • Created: Wed Jan 15 10:35:36 2014
 • Total Pages: 2

Boban Peji prof defektologije10 30-11 15Superhrana u svjetlu novih znanstvenih spoznajaTemu predstavlja dr sc Darija Vrane i Bender11 15-11 30 Pauza11 30-12 15Dodaci prehrani Klorofil djelotvornost i izvoriTemu predstavlja Seida Ili i mag pharm12 15-13 15Ekolo ki Uzgoj sirovina za kozmeti ke pripravkeTemu predstavlja Ralf Konert dipl ing13 15-14 00Prirodna kozmetika Dermofarmacija biljna pomo iz p

biovega.hr/upload/file/202/filename/Program Foruma-2014...Foruma-2014.pdf
Sa2008 A0306
 • Size: 29 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Feb 12 13:01:02 2008
 • Total Pages: 2

heat lines for resistance to artificial inoculation withFusarium graminearum before submitting them for official testing and to select the resistantones for further use in breeding process New wheat lines were tested for resistance to fusariumhead blight at the experimental field in Botinec under conditions of artificial inoculation Mostlines were tested in preliminary trials without replication a

sa.agr.hr/pdf/2008/s...a2008_a0306.pdf
Helicikultura Opis Obrta
 • Size: 186 KB
 • Author: none
 • Created: Tue Feb 14 12:05:05 2012
 • Total Pages: 1

Podaci o obrtu Obrt HELICIKULTURA vl Alma CvjetkoviRukavac 60 51 211 Matuljikontakti Alma Cvjetkovitel fax 051 742-461 mob 098 329-283An ela Cvjetkovi umartel fax 051 742-460 mob 099 3329-283HELICIKULTURA Uzgoj otkup i prerada pu eva iz hrvatskih uzagajali taNa obiteljski obrt se bavi uzgojem kopnenih pu eva otkupom od kooperanata te preradompu eva te pru a podr ku i konzultantske usluge svim svoj...

histria.hgk.hr/media/exhibitor/brochure/HELICIKULTURA_o..._opis_obrta.pdf
Romanticna Ruta 14
 • Size: 203 KB
 • Author: none
 • Created: Thu May 15 15:36:19 2014
 • Total Pages: 3

Tiki u15 00 sati Poletanje za Frankfurt u 17 05 let JU 330 Dolazak u Frankfurt u 19 05 sati Nakon sletanja vo nja autobusom do Vicburga 119km Sme taj u hotelu No enje2 dan 10 avgust VIRCBURG-ROTENBURG Doru ak Vircburg barokni i univerzitetski grad na reci Majni centar frana kog vinogorjava an je trgova ki i poljoprivredni centar severozapadne Bavarske u kome Uzgoj vinove loze i proizvodnja vina i

kontiki.co.rs/upload/PDF/Evropske_metropole/Romanticna ...na ruta .14.pdf